Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania – nabór nr RPSL.04.03.02.IZ.01-24-095/16

Dodano: 06.03.2019

Informujemy, że 28 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 382/23/VI/2019 zaktualizował Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania jeden projekt w konkursie nr RPSL.04.03.02.IZ.01-24-095/16 dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przyznano dofinansowanie dla projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”, o łącznej wartości dofinansowania 4 187 746,54  PLN. Projekt uzyskał pozytywną ocenę po procedurze odwoławczej.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

Logotypu EU