Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja regulaminu konkursu z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 13.09.2019

Zmieniliśmy zapisy regulaminu konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19 z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego.

Zmiany w regulaminie dotyczą:

  • usunięcia z podpunktu „2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu. Warunki dostępu” informacji o treści „Termin zakończenia realizacji projektu wskazany w polu C.1.a pkt 6) wniosku o dofinansowanie nie może być późniejszy od daty 30 czerwca 2023 r.”
  • uzupełnienia zapisu w rozdziale 6. Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu pkt 3. poprzez doprecyzowanie, że „IOK zaleca, by harmonogram realizacji projektu nie wykraczał poza 30 czerwca 2023 r.”

Aktualny regulamin konkursu jest dostępny w zakładce „Nabory”.

Logotypu EU