Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja SZOOP do wersji 12.3

Dodano: 26.04.2018

24 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wersji 12.3 wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą zapisów w zakresie:

  • Lokalnych Strategii Rozwoju,
  • limitów i ograniczeń,
  • minimalnej wartość projektu.

Zaktualizowaliśmy również zapisy dotyczące:

  • dodatkowych wyjaśnień,
  • stosowania cross-financingu,
  • zakupu środków trwałych,
  • a także doprecyzowaliśmy typy projektów.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań związane są z podjętą Uchwałą Komitetu Monitorującego z marca 2018 roku.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Logotypu EU