Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Dodano: 23.06.2016

Informujemy, że została uruchomiona Baza Konkurencyjności  Funduszy Europejskich („Baza”), która  dostępna jest  pod adresem:

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Baza to narzędzie służące do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.  Zasada ta wynika  z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu  Spójności na lata 2014-2020 i powinna być stosowana  przez beneficjentów w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto. Beneficjenci  zobowiązani  do stosowania  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych powinni stosować zasadę  konkurencyjności jedynie  dla tych zamówień, których  wartość jest niższa  od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 tej ustawy. Zasada konkurencyjności nie znajduje zastosowania  w przypadku zamówień opisanych w pkt 1 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych.

IZ RPO WSL ustala termin obowiązku umieszczenia ogłoszeń w wyżej wskazanej bazie od dnia  18 lipca 2016 r.

Logotypu EU