Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Czym jest RIT?

RPO WSL 2014-2020? Informacje o programie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) jest jednym z 16 programów operacyjnych zarządzanych i wdrażanych na poziomie regionalnym. Stanowi jeden z instrumentów realizacji Umowy Partnerstwa – dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych w Polsce w latach 2014-2020. Projekt RPO WSL 2014-2020 został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego i przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 10 kwietnia 2014 roku. Zaakceptowany został przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 roku.

RPO WSL 2014-2020 jest programem dwufunduszowym, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Programowanie i wdrażanie dwufunduszowego programu daje możliwość planowania celów rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia komplementarności i efektywności interwencji oraz ściślejszego strategicznego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów miękkich. Takie podejście sprzyja również silniejszym powiązaniom i koordynacji działań podejmowanych w regionach przez podmioty zaangażowane w realizację programów.

W ramach RPO WSL 2014-2020 przewiduje się trzynaście osi priorytetowych, finansowanych z EFRR i EFS:

 • I: Nowoczesna gospodarka
 • II: Cyfrowe Śląskie
 • III: Konkurencyjność MŚP
 • IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
 • V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 • VI: Transport
 • VII: Regionalny rynek pracy
 • VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
 • IX: Włączenie społeczne
 • X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
 • XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 • XII: Infrastruktura edukacyjna
 • XIII: Pomoc Techniczna

Czym są Regionalne Inwestycje Terytorialne?

Regionalne Inwestycje Terytorialne (w skrócie RIT) to instrument rozwoju terytorialnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

RIT działają w oparciu o  art. 36 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z 17 grudnia br., art. 7 Rozporządzenia EFRR  1301/2013 oraz art. 30 Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przy pomocy instrumentów RIT, w oparciu o strategię terytorialną, jednostki samorządu terytorialnego będą realizowały komplementarne przedsięwzięcia łączące wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencję dwóch funduszy tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podejście takie pozwoli na kontynuację dotychczasowych działań na rzecz rozwoju terytorialnego w regionie, przyczyni się do szerszego włączenia partnerów lokalnych w proces wyboru przedsięwzięć do dofinansowania oraz wzmocnienia współpracy na rzecz osiągania celów RPO.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na podstawie podpisanego porozumienia nr 11/RR/2015 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 marca 2015 roku.

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

Wsparcie skoncentrowane będzie na realizacji celów rozwojowych określonych w Strategii RIT Subregionu Zachodniego, obejmujących następujące uzgodnione kierunki interwencji zgodne z celami RPO WSL 2014-2020:

 • Zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”.
 • Zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE.
 • Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
 • Wzrost atrakcyjności transportu publicznego.
 • Zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów.
 • Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków.
 • Poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza na obszarach rewitalizowanych.
 • Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.

Tym samym Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku uczestniczy we wdrażaniu następujących poddziałań RPO WSL 2014-2020:

Poddziałania RPO WSL 2014-2020
Numer Programu
3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT
4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT
4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT
5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT
5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT
7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT
7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT
8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT
9.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT
9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT
10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT
10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
11.1.2 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT
12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT
12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT

Jak wygląda finansowanie RIT?

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku na finansowanie RIT w ramach RPO WSL otrzymał środki w wysokości  105 409 146 EUR,  w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 92 915 363 EUR i Europejskiego Funduszu Społecznego 12 493 783 EUR.

Realizacja projektu w ramach RIT?

Realizacja projektu w ramach RIT RPO WSL 2014-2020 nie różni się w stosunku do projektu wybranego w trybie ogólnokonkursowym. Beneficjent podpisuje umowę o dofinansowanie, realizuje projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, podlega kontroli, prowadzi dokumentację i rozlicza się z poniesionych wydatków zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Zaś po zakończeniu projektu zapewnia trwałość projektu.

Beneficjent realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z IZ RPO WSL (Zarząd Wojwództwa Śląskiego), bądź IP RPO WSL (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach). Do zadań Związku RIT należy przede wszystkim wybór projektów do dofinansowania, które są zgodne ze Strategią RIT Subregionu Zachodniego, nie odpowiada natomiast za nadzór nad projektami na etapie ich faktycznej realizacji czy rozliczania. To zadanie należy w pełni do IZ RPO WSL/IP RPO WSL.

Informacje o tym jak realizować projekt dostępne są na stronie rpo.slaskie.pl

Logotypu EU