Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Czym jest ZIT?

RPO WSL 2014-2020? Informacje o programie.

Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) jest jednym z 16 program贸w operacyjnych zarz膮dzanych i wdra偶anych na poziomie regionalnym. Stanowi jeden z instrument贸w realizacji Umowy Partnerstwa – dokumentu okre艣laj膮cego strategi臋 interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych w Polsce w latach 2014-2020. Projekt RPO WSL 2014-2020 zosta艂 przyj臋ty przez Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢l膮skiego i przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 10 kwietnia 2014 roku. Zaakceptowany zosta艂 przez Komisj臋 Europejsk膮 w dniu 18 grudnia 2014 roku.

RPO WSL 2014-2020 jest programem dwufunduszowym, wsp贸艂finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Programowanie i wdra偶anie dwufunduszowego programu daje mo偶liwo艣膰 planowania cel贸w rozwojowych, co przyczyni si臋 do zwi臋kszenia komplementarno艣ci i efektywno艣ci interwencji oraz 艣ci艣lejszego strategicznego powi膮zania ze sob膮 projekt贸w infrastrukturalnych i projekt贸w mi臋kkich. Takie podej艣cie sprzyja r贸wnie偶 silniejszym powi膮zaniom i koordynacji dzia艂a艅 podejmowanych w regionach przez podmioty zaanga偶owane w realizacj臋 program贸w.

W ramach RPO WSL 2014-2020 przewiduje si臋 trzyna艣cie osi priorytetowych, finansowanych z EFRR i EFS:

 • I: Nowoczesna gospodarka
 • II: Cyfrowe 艢l膮skie
 • III: Konkurencyjno艣膰 M艢P
 • IV: Efektywno艣膰 energetyczna, odnawialne 藕r贸d艂a energii i gospodarka niskoemisyjna
 • V: Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystanie zasob贸w
 • VI: Transport
 • VII: Regionalny rynek pracy
 • VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
 • IX: W艂膮czenie spo艂eczne
 • X: Rewitalizacja oraz infrastruktura spo艂eczna i zdrowotna
 • XI: Wzmocnienie potencja艂u edukacyjnego
 • XII: Infrastruktura edukacyjna
 • XIII: Pomoc Techniczna

Czym s膮 Regionalne Inwestycje Terytorialne?

Regionalne Inwestycje Terytorialne (w skr贸cie RIT) to instrument rozwoju terytorialnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego przez Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku.

RIT dzia艂aj膮 w oparciu o聽 art. 36 ust. 3 Rozporz膮dzenia og贸lnego 1303/2013 z 17 grudnia br., art. 7 Rozporz膮dzenia EFRR聽 1301/2013 oraz art. 30 Ustawy聽 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program贸w w zakresie polityki sp贸jno艣ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przy pomocy instrument贸w RIT, w oparciu o strategi臋 terytorialn膮, jednostki samorz膮du terytorialnego b臋d膮 realizowa艂y komplementarne przedsi臋wzi臋cia 艂膮cz膮ce wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencj臋 dw贸ch funduszy tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

Podej艣cie takie pozwoli na kontynuacj臋 dotychczasowych dzia艂a艅 na rzecz rozwoju terytorialnego w regionie, przyczyni si臋 do szerszego w艂膮czenia partner贸w lokalnych w proces wyboru przedsi臋wzi臋膰 do dofinansowania oraz wzmocnienia wsp贸艂pracy na rzecz osi膮gania cel贸w RPO.

Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku pe艂ni rol臋聽Instytucji Po艣rednicz膮cej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020聽na podstawie podpisanego porozumienia nr 11/RR/2015 w聽sprawie powierzenia zada艅 z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w聽ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 z dnia 13 marca 2015 roku.

Jakie projekty maj膮 szanse na dofinansowanie?

Wsparcie skoncentrowane b臋dzie na realizacji cel贸w rozwojowych okre艣lonych w Strategii RIT Subregionu Zachodniego, obejmuj膮cych nast臋puj膮ce uzgodnione kierunki interwencji zgodne z celami RPO WSL 2014-2020:

 • Zwi臋kszenie potencja艂u inwestycyjnego na terenach 鈥瀊rownfield鈥.
 • Zwi臋kszenie udzia艂u energii pochodz膮cej z OZE.
 • Poprawa efektywno艣ci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
 • Wzrost atrakcyjno艣ci transportu publicznego.
 • Zwi臋kszenie ilo艣ci unieszkodliwionych odpad贸w.
 • Rozbudowa systemu oczyszczania 艣ciek贸w.
 • Poprawa dost臋pu do us艂ug spo艂ecznych oraz aktywizacja spo艂eczno-gospodarcza na obszarach rewitalizowanych.
 • Zwi臋kszenie dost臋pu do wychowania przedszkolnego oraz kszta艂cenia zawodowego.

Tym samym Zwi膮zek Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku uczestniczy we wdra偶aniu nast臋puj膮cych poddzia艂a艅 RPO WSL 2014-2020:

Poddzia艂ania RPO WSL 2014-2020
Numer Programu
3.1.2 Tworzenie teren贸w inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT
4.1.2 Odnawialne 藕r贸d艂a energii – RIT
4.3.2 Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o艣wietlenie – RIT
5.1.2 Gospodarka wodno-艣ciekowa – RIT
5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT
7.1.2 Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia os贸b poszukuj膮cych pracy i pozostaj膮cych bez pracy na obszarach rewitalizowanych 鈥 RIT
7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych 鈥 RIT
8.1.2 Zapewnienie dost臋pu do us艂ug opieku艅czych nad dzie膰mi do 3 lat – RIT
9.1.2 Zapewnienie dost臋pu do us艂ug opieku艅czych nad dzie膰mi do 3 lat – RIT
9.2.2 Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych i zdrowotnych – RIT
10.2.2 Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych – RIT
10.3.2 Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych – RIT
11.1.2 Wzrost upowszechniania wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej – RIT
11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
11.4.2 Kszta艂cenie ustawiczne – RIT
12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT
12.2.2 Infrastruktura kszta艂cenia zawodowego – RIT

Jak wygl膮da finansowanie RIT?

Zwi膮zek Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku na finansowanie RIT w ramach RPO WSL otrzyma艂 艣rodki w wysoko艣ci聽 105 409 146 EUR,聽 w tym 艣rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 92 915 363 EUR i Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego 12 493 783 EUR.

Realizacja projektu w ramach RIT?

Realizacja projektu w ramach RIT RPO WSL 2014-2020 nie r贸偶ni si臋 w stosunku do projektu wybranego w trybie og贸lnokonkursowym. Beneficjent podpisuje umow臋 o dofinansowanie, realizuje projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, podlega kontroli, prowadzi dokumentacj臋 i rozlicza si臋 z poniesionych wydatk贸w zgodnie z przyj臋tymi wytycznymi. Za艣 po zako艅czeniu projektu zapewnia trwa艂o艣膰 projektu.

Beneficjent realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z IZ RPO WSL (Zarz膮d Wojw贸dztwa 艢l膮skiego), b膮d藕 IP RPO WSL (Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Katowicach). Do zada艅 Zwi膮zku RIT nale偶y przede wszystkim wyb贸r projekt贸w do dofinansowania, kt贸re s膮 zgodne ze Strategi膮 RIT Subregionu Zachodniego, nie odpowiada natomiast za nadz贸r nad projektami na etapie ich faktycznej realizacji czy rozliczania. To zadanie nale偶y w pe艂ni do IZ RPO WSL/IP RPO WSL.

Informacje o tym jak realizowa膰 projekt dost臋pne s膮 na stronie聽rpo.slaskie.pl

Logotypu EU