Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dokonano wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15

Dodano: 25.05.2016

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 17.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 873/113/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 13 103 906,45 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 578 991,18 zł, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów. Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowaniaznajduje się w załączniku.

Jednocześnie, Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia w załączniku Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny  wniosków w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

Logotypu EU