Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Kolejna pula naborów w ramach RIT Subregionu Zachodniego!

Dodano: 30.03.2018

Od 30 kwietnia br. można składać wnioski na działania związane z rozwojem mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18) oraz wsparciem szkolnictwa zawodowego (nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18) na terenie Subregionu Zachodniego.

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT

Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
  2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych

Do kiedy trwa nabór?
28 czerwca 2018 r.

11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia; c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym; d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Do kiedy trwa nabór wniosków?
12 czerwca 2018 r.

Logotypu EU