Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Kolejny konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

Dodano: 16.03.2016

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił kolejny konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania  11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentacji konkursowej – TUTAJ.

Logotypu EU