Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Kolejny konkurs z poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Dodano: 30.09.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił kolejny konkurs  nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19 z poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Termin trwania naboru:

31 października 2019 r. (od godz. 07:00:00) do 10 stycznia 2020 r. (do godz. 12:00:00)

Typy projektów możliwych do realizacji:

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  4. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.;

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Logotypu EU