Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Kolejny nabór na rewitalizację obszarów zdegradowanych!

Dodano: 30.05.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła nabór nr RPSL 10.03.02-IZ.01-24-167/17 z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie?

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsiębiorcy.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 30 czerwca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na marzec 2018 roku, a budżet naboru to 36 250 382,54 zł.

Logotypu EU