Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Dodano: 27.05.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 27 maja br. konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu tj.

Konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 w ramach Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Ogłoszenia o naborach wraz z załącznikami można znaleźć pod łącznikami oznaczonymi jako numer konkursu.

Logotypu EU