Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów

Dodano: 09.06.2016

W dniu 17.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 872/113/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ-01-24-017-15 dla Działania: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 6 807 612,50 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 4 707 018,53 zł, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów.

Jednocześnie, Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia w załączniku Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny  wniosków w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ-01-24-017-15

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista Członków KOP

Logotypu EU