Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Dodano: 27.04.2016

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 dla  Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania 525 997,01 zł.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia również skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista członków Komisji Oceny Projektów znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Logotypu EU