Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19

Dodano: 29.07.2019

Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie
10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie:
10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT

Określony w regulaminie naboru termin, do którego można składać wnioski – 30 września 2019 r. – został zmieniony na 31 października 2019 r., natomiast termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z kwietnia 2020 r. na maj 2020 r.
Data publikacji: 2019-08-20

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19 w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-08-01 (od godziny 07:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-10-31 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) http://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Związek Metropolitalny.
Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie prawem zamówień publicznych.
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Organizacje pozarządowe.
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
Instytucje kultury.
MŚP.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
7 200 608,83
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 676 470,59
Data określenia wartość w PLN 2019-05-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2951 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1054/42/VI/2019 z dnia 22 maja 2019 roku

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308/320
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl
Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Załączniki

Regulamin konkursu RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19 (aktualny, obowiązuje od 11.09.19)

Regulamin konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19 (nieaktualny, obowiązywał od 14.08.19 do 10.09.19)

Regulamin konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19 (nieaktualny, obowiązywał do 13.08.19)

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 11) – wersja aktualna
Wzór wniosku o dofinansowanie – aktualny
Instrukcja wypełniania wniosku 
Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja aktualna
Wzór decyzji o dofinansowaniu projektów – wersja aktualna
Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu – wersja aktualna
Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu – wersja nieaktualna
Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu – wersja nieaktualna
Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja nieaktualna
Przewodnik dla beneficjentów EFRR (wersja 10) – wersja nieaktualna
Wytyczne w zakresie_kwalifikowalnosci wydatków EFRR EFS FS 2014-2020
Formularz pomoc de minimis
Formularz pomoc inna niz pomoc de minimis

 

Logotypu EU