Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19

Dodano: 29.03.2019

Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie
10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie:
10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu (2019-07-26)
Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19 w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacje o naborze
Termin, od którego można składać wnioski
2019-04-30 (od godziny 07:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-06-27 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie
Kto może składać wnioski?
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Związek Metropolitalny;
3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
4. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
9. Instytucje kultury
10. Przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:
1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
24 111 000,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
5 588 235,29
Data określenia wartość w PLN 2019-02-27 gdzie 1 EUR = 4,3146 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 15.0 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 376/23/VI/2019 dnia 28 lutego 2019 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 606/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 roku).

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?
Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 320/308
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
mailto: punktinformacyjny@slaskie.pl
Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Logotypu EU