Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19

Dodano: 29.03.2019

Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie
12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie:
12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia.
Data publikacji 26.07.2019 r.

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19 w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-04-30 (od godziny 07:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski
2019-06-06 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
styczeń 2020 r.
Miejsce składania wniosków
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
  3. Organizacje pozarządowe;
  4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego[1];
  5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

[1] Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) poprzez inne formy wychowania przedszkolnego rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Przebudowa[2], budowa[3] przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego[4] wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

[2] Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2017 poz. 1332 z późn. zm.).

[3] Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji  istniejących budynków.

[4] Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
1 567 215,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
363 235,29
Data określenia wartość w PLN 2019-02-27 gdzie 1 EUR = 4,3146 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 15.0 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 376/23/VI/2019 dnia 28 lutego 2019 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 606/30/VI/2019 z dnia 27 marca  2019 roku)

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 305/306

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020. 
Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Logotypu EU