Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18

Dodano: 30.07.2018

 

Numer naboru: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
Termin naboru: od 2018-08-30 [07:00:00] do 2018-11-05 [12:00:00]
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

 

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania – 95,00 %

Budżet naboru [PLN] – 7 314 608,82

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Informacje o konkursie

Terminy

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 30.08.2018 r. (od godziny 7:00:00)
 2. Termin, do którego można składać wnioski – 05.11.2018 r. (do godziny 12:00:00)
 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 r. orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu.

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
 2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
 3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
 4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 13.0 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1098/259/V/2018 z dnia 22 maja 2018 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1257/262/V/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku)

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
7 314 608,82 PLN[1]

1 676 470,59 EUR

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy)

6 544 650,00 PLN[2]

1 500 000 EUR

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)

 

nie dotyczy

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie 769 958,82 PLN[3]

176 470,59 EUR

Poziom dofinansowania projektu:

– środków UE

– środków BP (jeśli dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie 18% kwoty dofinansowania (środki UE + budżet państwa)
Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie Nie dotyczy

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może ulec zwiększeniu przed rozstrzygnięciem konkursu o ile dostępne są środki w działaniu/ poddziałaniu.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317, +48 32 77 40 318, +48 32 77 40 319
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl –TUTAJ.

Logotypu EU