Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20

Dodano: 24.04.2020

Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie
10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie:
10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Informacja dotycząca likwidacji certyfikatu CC SEKAP
Zgodnie z wcześniejszą informacją na stronie rpo.slaskie.pl Koniec działalności Centrum Certyfikacji SEKAP, dotyczącą wygaśnięcia możliwości użycia certyfikatu CC SEKAP informujemy o zmianie regulaminów konkursów oraz zapisów instrukcji wypełniania wniosków.  
Data publikacji: 2020-08-28

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VI/19/9/2020 r. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., 31 sierpnia 2020 r. nastąpi likwidacja Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach którego działa Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP). Wobec powyższego od 1.09.2020 r. nie będzie możliwości podpisywania dokumentów przy pomocy podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP. Podpisywanie dokumentów możliwe będzie z użyciem podpisu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego ePUAP.
Data publikacji: 2020-08-14

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20 w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacje o naborze
Termin, od którego można składać wnioski
2020-05-31 (od godziny 07:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2020-07-30 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl. Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie
Kto może składać wnioski?
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Związek Metropolitalny;
3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
4. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
9. Instytucje kultury
10. Przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:
1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
6 323 580,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 425 000,00
Data określenia wartość w PLN 2020-03-30 gdzie 1 EUR = 4,4376 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 813/117/VI/2020 dnia 8 kwietnia 2020 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?
Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 320/308
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
mailto: punktinformacyjny@slaskie.pl
Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Logotypu EU