Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19

Dodano: 28.12.2018
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie:
4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

2019-01-30 (od godziny 07:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-04-11 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
listopad 2019

Miejsce składania wnioskówUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoWydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanieWniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Związek Metropolitalny.
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
 5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
 6. Szkoły wyższe.
 7. Organizacje pozarządowe.
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Ograniczenia możliwości aplikowania w formule projektów „ekologicznych gmin” zawarte zostały w Regulaminie konkursu w rozdziale 2.1.1 Limity i ograniczenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]95,00 %Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN14 389 482,35Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR3 352 941,18Data określenia wartość w PLN 2018-11-29 gdzie 1 EUR = 4,2916 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 14.0 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2249/289/V/2018 dnia 02 października 2018 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2356/293/V/2018 z dnia 16 października 2018 roku).

Środki odwoławcze przysługujące WnioskodawcySzczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

+48 32 77 40 172; +48 32 77 40 193; +48 32 77 40 194; +48 32 77 40 418; +48 32 77 40 324

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Logotypu EU