Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.2.2 Gospodarka odpadami RIT – RPSL.05.02.02-IZ.01-24-287/18

Dodano: 30.10.2018
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie:
5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
6 929 411,76

Zakończenie konkursu z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego – RPO WSL 2014-2020

Informujemy, że w ramach naboru nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-287/18 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Informacje o konkursie

Terminy:

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 30.11.2018 (od godziny 7:00:00).
 1. Termin, do którego można składać wnioski – 02.01.2019 (do godziny 12:00:00).

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu.

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu

 1. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2019, orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy.

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) http://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR) ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 6. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2249/289/V/2018 z dnia 02 października 2018 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2356/293/V/2018 z dnia 16 października 2018 roku.)

 

Finanse

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 6 929 411,76 PLN[1]

1 619 816,21 EUR

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]:

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy)

 

6 200 000 PLN[2]

1 449 309,24 EUR

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)

 

max. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.
Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie, (jeśli dotyczy) 729 411,76 PLN[3]

170 506,97 EUR

Poziom dofinansowania projektu

– środków UE

– środków BP (jeśli dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

 

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Maksymalna wartość projektu – całkowite wydatki kwalifikowalne nie przekraczają 8 000 000 PLN[4].

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie 10% kwoty dofinansowania (środki UE + budżet państwa)
Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie Nie dotyczy

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może ulec zwiększeniu przed rozstrzygnięciem konkursu o ile dostępne są środki w działaniu/poddziałaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317, +48 32 77 40 318, +48 32 77 40 319
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-287/18, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-287/18.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego

Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.09.2018, gdzie 1 EUR= 4.2779 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.09.2018, gdzie 1 EUR= 4.2779 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.09.2018, gdzie 1 EUR= 4.2779 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

[4] Dotyczy całkowitych wydatków kwalifikowalnych, nie uwzględniających działań informacyjno – edukacyjnych.

 

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Logotypu EU