Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT – RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20

Dodano: 27.01.2020
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie
5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

 

Informacja dotycząca likwidacji certyfikatu CC SEKAP
Zgodnie z wcześniejszą informacją na stronie rpo.slaskie.pl Koniec działalności Centrum Certyfikacji SEKAP, dotyczącą wygaśnięcia możliwości użycia certyfikatu CC SEKAP informujemy o zmianie regulaminów konkursów oraz zapisów instrukcji wypełniania wniosków.  
Data publikacji: 2020-08-28

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VI/19/9/2020 r. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., 31 sierpnia 2020 r. nastąpi likwidacja Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach którego działa Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP). Wobec powyższego od 1.09.2020 r. nie będzie możliwości podpisywania dokumentów przy pomocy podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP. Podpisywanie dokumentów możliwe będzie z użyciem podpisu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego ePUAP.
Data publikacji: 2020-08-14

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu (19.03.2020)
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zgłaszanymi przez Instytucje Pośredniczące i potencjalnych wnioskodawców problemami i opóźnieniami prac wydłuża się czas przeznaczony na złożenie wniosków w ramach przedmiotowego konkursu. Zmianie uległ także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu. Informacje te zostały zaktualizowane w ogłoszeniu o naborze oraz regulaminie konkursu.

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka odpadami 5.2.2 Gospodarka odpadami  – RIT.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2020-02-28 (od godziny 07:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski
2020-06-30 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Związek Metropolitalny;
  3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  6. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
2 128 350,00

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
500 000,00

Data określenia wartość w PLN 2019-12-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2567 PLN

Dodatkowe informacje

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 131/97/VI/2020 dnia 22.01.2020 roku.

Środki odwoławcze przysługujące WnioskodawcySzczegółowe informacje odnośnie do procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 319/318

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Logotypu EU