Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.2.2. Gospodarka odpadami – RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19

Dodano: 31.05.2019

Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie:
5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2020 r. – został przesunięty na kwiecień 2020 r. Zmiana terminu nastąpiła na skutek przesłanek niezależnych od Instytucji Zarządzającej.
Data publikacji: 2020-03-26

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-05-31 (od godziny 00:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski
2019-09-02 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
kwiecień 2020

Miejsce składania wniosków
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Związek Metropolitalny
  3. Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
  4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
  5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  6. Towarzystwa budownictwa społecznego

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 3 840 235,30
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 894 117,65
Data określenia wartość w PLN 2019-03-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2950 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 15.1 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 606/30/VI/2019 dnia 27 marca 2019 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40418, +48 32 7740318, +48 327740319
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl
Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020. 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Logotypu EU