Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18

Dodano: 02.10.2018
Numer naboru: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
Termin naboru: od 2018-10-29 [00:00:00] do 2018-12-10 [12:00:00]
Oś priorytetowa: 8.  Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski 2018-10-29 (od godziny 00:00:00).

Termin, do którego można składać wnioski 2018-12-10 (do godziny 12:00:00) Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2019

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Zachodni).

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 703).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta – wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektu:

Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a) sprawowanie opieki przez nianię, b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
90,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
1 015 470,97
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
236 805,88
Data określenia wartość w PLN 2018-08-30 gdzie 1 EUR = 4,2882 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 466
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
anna.maniecka@slaskie.pl; mariola.soltysik@slaskie.pl
Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Logotypu EU