Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18

Dodano: 03.09.2018
Numer naboru: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
Termin naboru: od 2018-09-28 [00:00:00] do 2018-11-29 [12:00:00]
Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski 2018-09-28 (od godziny 00:00:00). Termin, do którego można składać wnioski 2018-11-29 (do godziny 12:00:00) Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane. Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2077);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 703)

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta – wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:

Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

  1. opartych o samopomoc i wolontariat,
  2. środowiskowych,
  3. prozatrudnieniowych
  4. edukacyjnych

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]95,00 %Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 6 214 665,31 Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 1 452 941,18 Data określenia wartość w PLN 2018-07-30 gdzie 1 EUR = 4,2773 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 uchwalony przez Zarząd Województwa – w wersji 13.3 zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 1941/281/V/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone podczas XIII posiedzenia KM w dniu 25 maja 2018 r. (Uchwała nr 318 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 9i);

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 13.3, tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań został przyjęty 28 sierpnia 2018 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs 32 77 40 478

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs marta.basinska@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl –TUTAJ.

Logotypu EU