Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16

Dodano: 28.10.2016

30.11.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

Numer naboru: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16
Termin naboru: od 2016-11-30 [00:00] do 2017-01-31 [12:00]
Oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP
Poddziałanie: 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 8 117 902,00

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III KONKURENCYJNOŚĆ MŚP, Działania 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego.

Typ projektu: W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości;
  2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości;
  3. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  4. Jednostki sektora finansów publicznych;

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.11.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 31.01.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Sierpień 2017 r.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 8 117 902,00 PLN[1] tj.1 885 035,00 EUR
Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS] 7 263 386,00 PLN[2] tj.1 686 610,00 EUR
Kwota współfinansowania z budżetu państwa 854,516,00 PLN[3] tj.198 425,00 EUR
Wartość projektu:* Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych
Poziom dofinansowania projektu: 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.[4]

Kwota dofinansowania projektu:*

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.
 

Poziom wkładu własnego:*

5%15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

nie dotyczy

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 405 895,10 PLN

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU