Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

Dodano: 28.09.2015

30.09.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z września 2016 r. na październik 2016 r.

31.08.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

23.06.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z czerwca 2016 r. na wrzesień 2016 r.

Numer naboru: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15
Termin naboru: od 2015-10-28 00:00 do 2016-03-04 23:59
Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 4 028 475,00

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

 1. Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.
 2. Brak wsparcia dla instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej o mocy zainstalowanej:
  – en. wodna (powyżej 5 MWe),
  – en. wiatru (powyżej 5 MWe),
  – en. słoneczna (powyżej 2 MWe/MWht),
  – en. geotermalna (powyżej 2 MWht),
  – en. biogazu (powyżej 1 MWe),
  – en. biomasy (powyżej 5 MWht/MWe)
  W przypadku kogeneracji – projekty, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.
 3. Brak wsparcia dla projektów dotyczących współspalania biomasy.
 4. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły) nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[1]. Brak minimalnej wartości projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 28 października 2015 roku do dnia 04 marca 2016 roku. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2016 roku

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl.

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określono w regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU