Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16

Dodano: 23.12.2015

22.12.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z grudnia 2016 r. na styczeń 2017 r.

30.11.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

01.09.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z sierpnia 2016 r. na grudzień 2016 r.

31.08.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

Numer naboru: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16
Termin naboru: od 2016-01-25 [00:00] do 2016-03-31 [15:30]
Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 69 577 807,84

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej[1].
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach użyteczności publicznej.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich Jednostki samorządu terytorialnego, ich i związki i stowarzyszenia
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
 3. Towarzystwa budownictwa społecznego
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
 5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną
 6. Szkoły wyższe
 7. Organizacje pozarządowe
 8. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl/(Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 25 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 roku (w ostatni dzień naboru do godz. 15:30). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Całkowia kwota środków przeznaczona na

dofinansowanie projektów w konkursie:

69 577 807,84 PLN [2],

tj. 16 320 942,00 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona

na dofinansowanie projektów w konkursie:

69 577 807,84 PLN [3],

tj. 16 320 942,00 EUR

Kwota wspracia wkładu własnego z budżetu

państwa:

Nie dotyczy

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 3 478 890,39 PLN

Wartość projektu: 50 000 000 EUR
Poziom dofinansowania projektu: Max 85 %
Kwota dofinansowania projektu: Nie dotyczy
Poziom wkładu własnego: Min 15%

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/15, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU