Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17

Dodano: 28.04.2017

02.09.2017 r.
Informujemy o zmianie wzoru umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu oraz Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020
23.08.2017 r.
Wydłużono termin składania wniosków z 28 sierpnia 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 29 września 2017 roku (do godz. 12:00:00), a orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru na kwiecień 2018 r.

Numer naboru: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
Termin naboru: od 2017-05-28 [00:00:00] do 2017-09-29 [12:00:00]
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT
Poziom dofinansowania: 85,00%
Budżet naboru [PLN] 13 655 419,48

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów , Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni.

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:

  1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
  2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
  3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
  4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 28.05.2017 r. (od godz. 0:00:00) do dnia 29.09.2017 r. (do godz. 12:00:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 800/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Kwiecień 2018 r.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 13 655 419,48 PLN[1] tj.3 233 352,94 EUR
Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:[EFRR/EFS] 12 218 006,90 PLN [2] tj. 2 893 000,00 EUR
Kwota współfinansowania z budżetu państwa 1 437 412,58 PLN[3] tj. 340 352,94 EUR
Wartość projektu: Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych
Poziom dofinansowania projektu: Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.[4]

Kwota dofinansowania projektu:

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.
Poziom wkładu własnego:* Minimum 15%
Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu nie dotyczy

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 1 365 541,95 PLN

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerami telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.
Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU