Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa RIT RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17

Dodano: 28.04.2017

02.09.2017 r.
Informujemy o zmianie wzoru umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu oraz Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020
23.08.2017 r.
Wyd艂u偶ono termin sk艂adania wniosk贸w z 28 sierpnia 2017 roku (do godz. 12:00:00) na聽29 wrze艣nia 2017 roku (do godz. 12:00:00), a orientacyjny termin rozstrzygni臋cia naboru na聽kwiecie艅 2018 r.

Numer naboru: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
Termin naboru: od聽2017-05-28[00:00:00]聽do聽2017-09-29[12:00:00]
O艣 priorytetowa: 5. Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasob贸w
Dzia艂anie: 5.1. Gospodarka wodno-艣ciekowa
Poddzia艂anie: 5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa RIT
Poziom dofinansowania: 85,00%
Bud偶et naboru [PLN] 13 655 419,48

Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢l膮skiego pe艂ni膮cy funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 og艂asza konkurs nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystanie zasob贸w, Dzia艂ania 5.1 Gospodarka wodno-艣ciekowa,聽Poddzia艂ania 5.1.2 Gospodarka wodno-艣ciekowa 鈥 RIT Zachodni

Instytucja Organizuj膮ca Konkurs
Wydzia艂 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. D膮browskiego 23, 40-037 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wyb贸r do dofinansowania projekt贸w, realizowanych w聽ramach Osi Priorytetowej V Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystanie zasob贸w, Dzia艂ania 5.1 Gospodarka wodno-艣ciekowa Poddzia艂ania 5.1.2 Gospodarka wodno-艣ciekowa 鈥 RIT Zachodni.

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje si臋 realizacj臋 nast臋puj膮cych typ贸w projekt贸w:

  1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla 艣ciek贸w komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
  2. Budowa i modernizacja oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych.
  3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osad贸w 艣ciekowych.
  4. Budowa i modernizacja system贸w zaopatrzenia w wod臋.

Kto mo偶e sk艂ada膰 wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si臋 o dofinansowanie realizacji projekt贸w w聽ramach konkursu s膮:

  1. Jednostki samorz膮du terytorialnego, ich zwi膮zki i stowarzyszenia.
  2. Podmioty, w kt贸rych wi臋kszo艣膰 udzia艂贸w lub akcji posiadaj膮 jednostki samorz膮du terytorialnego lub ich zwi膮zki i stowarzyszenia.
  3. Jednostki zaliczane do sektora finans贸w publicznych (nie wymienione wy偶ej).

Wymienione typy beneficjent贸w mog膮 realizowa膰 przedsi臋wzi臋cia w ramach projekt贸w partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o聽zasadach realizacji program贸w w zakresie polityki sp贸jno艣ci finansowanych w聽perspektywie finansowej 2014鈥2020, jak r贸wnie偶 w ramach projekt贸w hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Termin, miejsce i spos贸b sk艂adania wniosk贸w

Nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w b臋dzie prowadzony od dnia聽28.05.2017 r. (od godz. 0:00:00) do dnia 29.09.2017 r. (do godz. 12:00:00). Wnioski z艂o偶one po up艂ywie terminu zamkni臋cia naboru b臋d膮 pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie nale偶y z艂o偶y膰 wy艂膮cznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomoc膮 Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dost臋pnego pod adresem聽http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie nale偶y przes艂a膰 w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizuj膮cej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Us艂ug Publicznych PeUP dost臋pnej pod adresem聽https://www.sekap.pl/聽(Katalog us艂ug 禄 Rozw贸j regionalny 禄 Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020),聽lub
b) Elektronicznej Platformy Us艂ug Administracji Publicznej ePUAP dost臋pnej pod adresem聽http://epuap.gov.pl/聽z wykorzystaniem聽Pisma og贸lnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projekt贸w

IOK dokona oceny i wyboru projekt贸w w oparciu o kryteria wyboru projekt贸w przyj臋te przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢l膮skiego uchwa艂膮 nr 800/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku, stanowi膮ce za艂膮cznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygni臋cia konkursu
Kwiecie艅 2018 r.

Finanse

Ca艂kowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projekt贸w w konkursie: 13 655 419,48 PLN[1]聽tj.3 233 352,94 EUR
Kwota 艣rodk贸w europejskich przeznaczona na dofinansowanie projekt贸w w konkursie:[EFRR/EFS] 12聽218 006,90 PLN聽[2]聽tj.聽2 893 000,00 EUR
Kwota wsp贸艂finansowania z bud偶etu pa艅stwa 1 437 412,58 PLN[3]聽tj. 340 352,94 EUR
Warto艣膰 projektu: Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatk贸w kwalifikowalnych
Poziom dofinansowania projektu: Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi聽95%, w tym 10% z bud偶etu pa艅stwa w przypadku projekt贸w spe艂niaj膮cych 艂膮cznie kryteria:

1) s膮 projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie s膮 obj臋te pomoc膮 publiczn膮, w tym rekompensat膮

3) nie s膮 obj臋te pomoc膮 de minimis

4) nie s膮 projektami generuj膮cymi doch贸d w rozumieniu art. 61 rozporz膮dzenia nr 1303/2013

W pozosta艂ych przypadkach 85%, b膮d藕 poziom wynikaj膮cy z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.[4]

Kwota dofinansowania projektu:

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie mo偶e przekroczy膰 alokacji przyznanej na konkurs.
Poziom wk艂adu w艂asnego:* Minimum 15%
Warunki i planowany zakres stosowania聽cross-financingu nie dotyczy

5% warto艣ci kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projekt贸w w konkursie zabezpiecza si臋 na procedur臋 odwo艂awcz膮 鈥撀1 365 541,95 PLN

Pytania i odpowiedzi

Szczeg贸艂owe informacje na temat konkursu znajduj膮 si臋 w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17, kt贸ry jest dost臋pny na stronie internetowej Instytucji Organizuj膮cej Konkurs pod adresem聽http://www.rpo.slaskie.pl聽oraz na portalu聽www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat nabor贸w mo偶na uzyska膰:

  • pod numerami telefonu: +48 32 77 40聽172, +48 32 77 40聽193, +48 32 77 40聽194, +48 32 77 40聽418, +48 32 77 40聽302
  • za po艣rednictwem poczty elektronicznej:聽punktinformacyjny@slaskie.pl

Integraln膮 cz臋艣ci膮 Og艂oszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr聽RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17.

Wnioskodawca zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 z regulaminem i zasadami dzia艂ania systemu informatycznego.
Pytania i odpowiedzi dotycz膮ce naboru znajdziesz w zak艂adce:聽cz臋sto zadawane pytania

Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU