Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.2.2. Gospodarka odpadami RIT RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

Dodano: 31.05.2016

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z grudnia 2016 r. na styczeń 2017 r.

30.11.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

31.08.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16
Termin naboru: 2016-06-30 [00:00] do 2016-08-31 [12:00]
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 7 481 540,00

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego

obejmujący typ projektu:

  1. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  5. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego
(LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 roku (w ostatni dzień naboru do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinanswanie projektów w konkursie: 7 481 540,00 PLN [1] tj. 1 705 000 EUR
Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 7 481 540,00 PLN [2] tj. 1 705 000 EUR
Kwota wsparcia wkładu własnego z budżetu

państwa (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 374 077,00 PLN

Wartość projektu:

(min/max jeśli dotyczy)

50 000 000 EUR
Poziom dofinansowania projektu:

(min/max jeśli dotyczy)

Max 85%
Kwota dofinansowania projektu:

(min/max jeśli dotyczy)

Wnioskowane dofinansowanie nie może przykroczyć alokacji przyznanej na konkurs
Poziom wkładu własnego:

(min/max jeśli dotyczy)

Min 15%

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 , który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU