Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

Dodano: 27.05.2016

07.03.2017 r.
W wyniku przeprowadzonej oceny żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

27.12.2016 r.
UWAGA! Zmiana harmonogramu etapów oceny konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

Numer naboru: RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16
Termin naboru: od 2016-06-28 [00:00] do 2016-07-27 [12:00]
Oś priorytetowa: 7. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT
Poziom dofinansowania: 95,00 %
Budżet naboru [PLN] 477 775,75

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs[1] na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiegoobejmujące następujące typy operacji:

1. Instrumentu i usługi ryku pracy służące indywidualizacji wspracia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)2]:

a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:

a. nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalfikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia[3].

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:

a. nabywanie lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki[4], spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;

b. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorczy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia[5] dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia[6] stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem[7]).

4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:

a. pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej, w tym: usługi rekrutacyjne, procedowanie z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów, organizacja rozmów kwalifikacyjnych. Warunki wsparcia muszą posiadać pozytywną opinię Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

O dofinansowanie mogą występować

 1. W odniesieniu do typów operacji od 1 do 3 wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
  1. agencje zatrudnienia[8];
  2. instytucje szkoleniowe;
  3. instytucje dialogu społecznego[9];
  4. instytucje partnerstwa lokalnego[10];
  5. Lokalne Grupy Działania.
 2. W odniesieniu do typu 4 operacji: – wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:

 1. Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
  1. bezrobotne,
  2. nieaktywne zawodowo

należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup[11]:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Działania 7.1.2 RPO WSL 2014-2020 wynosi 477 775,75 PLN[12] tj. 108 882,35 Euro, w tym maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE i środków budżetu państwa – 453 886,95 PLN.

Instytucja Organizująca Konkurs w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 1% wartości alokacji (tj. 4 538,87 PLN) w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice) zwany dalej Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 250 000,00 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektów dofinansowanych w niniejszym konkursie wynosi 31. Aby umożliwić objęcie wsparciem zakładanej liczby osób przy alokacji w tej wysokości należy przyjąć, że średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 15 412,12 PLN.

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi: 100 000,00 PLN. Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE 85 % i środków budżetu państwa 10 %) wynosi 95%. Poziom wkładu własnego wynosi 5%.

Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Termin, miejsce oraz forma składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 27 lipca 2016 r., do godziny 12:00:00 Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego (Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – EFS – załącznik nr 1 do Regulaminu) wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie.pdf utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 1. Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem:wwwsekap.pl
  lub
 2. Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem:www.epuap.gov.pl[13].

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem platformy SEKAP należy się zgłosić o pomoc do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pod numerem telefonu 32 700 78 16 lub 32 700 78 44 oraz e-mail: scsi@e-slask.pl.

Wniosek należy podpisać za pomocą:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub
 2. certyfikatu CC SEKAP, lub
 3. profilu zaufanego ePUAP.

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek podpisywany jest wyłącznie przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera wiodącego projektu. Wniosek nie jest podpisywany przez pozostałych partnerów projektu. Wnioskodawca powinien posiadać stosowne dokumenty potwierdzające złożone we wniosku oświadczenia w imieniu partnera/partnerów projektu.

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji – ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2), tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail: efs@wup-katowice.pl.

http://wupkatowice.praca.gov.pl,

http://efs.wup-katowice.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU