Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

Dodano: 28.07.2016

03.02.2017 r.
Zaktualizowano harmonogram etapów oceny konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16.

16.11.2016 r.
Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2313/153/V/2016 z dnia 15.11.2016 r. zaktualizowano załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

13.10.2016 r.
UWAGA! Zmiana harmonogramu etapów oceny konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16.

24.08.2016 r.
UWAGA! Zaktualizowano załącznik nr 10 „Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości” do konkursu w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.3.2 (RIT Subregionu Zachodniego) RPO WSL 2014-2020.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru: RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16
Termin naboru: od 2016-08-29 [07:30] do 2016-09-28 [12:00]
Oś priorytetowa: 7. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT
Poziom dofinansowania: 100,00 %
Budżet naboru [PLN] 578 303,83

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-020/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym z rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Typy projektów, które muszą być realizowane łącznie:

  1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności[1]
  3. Wsparcie pomostowe[2]

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), oraz publicznych służb zatrudnienia.

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.2 stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej[3] do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29 sierpnia 2016 r. (od godziny 7:30) do dnia 28 września 2016 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19.07.2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2017 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec zmianie proporcjonalnie do ilości złożonych wniosków z uwagi na fakt, iż w przypadku złożenia więcej niż 100 wniosków czas trwania oceny merytorycznej zostaje wydłużony o 21 dni na każde kolejne 50 wniosków.

Finanse

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 578 303,83 PLN[4]tj. 130 657,65 Euro
Poziom dofinansowania ze środków europejskich: [EFS] (85%) 491 558,24 PLN[5], t.j. 111 059 Euro,
Poziom współfinansowania krajowego (jeżeli dotyczy)* (15%) 86 745,58 PLN[6], tj. 19 598,65 Euro
Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu
w konkursie wynosi 100 000 PLN
Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.
Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 95%, jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa
(na podstawie zapisów załącznika
nr 2d do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego), zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego wkładu własnego i zostanie określony
w umowie o dofinansowanie projektu.
Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy)

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi: 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość środków[7] na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Schemat wyliczenia prawidłowej wartości wkładu własnego: Wkład własny = 5% x [(wydatki kwalifikowane ogółem) – (środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej)].

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu

W ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 250 000 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

1% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień – tj. 5 783,04 PLN.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.plhttp://wupkatowice.praca.gov.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” – FAQ .

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL. 07.03.02-IP.02-24-020/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU