Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17

Dodano: 29.08.2017
Numer naboru: RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
Termin naboru: od 2017-09-29 [00:00:00] do 2017-10-31 [12:00:00]
Oś priorytetowa: 7. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT
Poziom dofinansowania: 100,00 %
Budżet naboru [PLN] 1 250 254,03

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Terminy

ermin, od którego można składać wnioski – 29.09.2017 (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski – 31.10.2017 (do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – KWIECIEŃ 2018 / II KWARTAŁ 2018

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

z wykorzystaniem:
a. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b. 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)[1] bezrobotne i nieaktywne zawodowo na obszarach rewitalizowanych[2]RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Kto może składać wnioski?

 1. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.
 1. O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach rewitalizowanych[3]Subregionu Zachodniego.

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.2 stanowią:

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej
z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety(szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niniejszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, obejmuje następujące typy operacji[4]:

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności[5]
 3. Wsparcie pomostowe[6]

IOK określiło warunki i procedury udzielania wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę następujące:

a) Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;

c) Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

 • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
 • uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

f) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przedłużenie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowiązany zweryfikować poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firmę uczestnika w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością;

Instytucja Organizująca Konkurs opracowała Standard udzielania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.2 RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP (uchwalonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1684/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia  2017 roku) w zakresie przedmiotu konkursu.

Finanse[7]

Finansowanie ogółem (dofinansowanie + wkład prywatny): 294 225,88 EURO

1 250 254,03 PLN[8]

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 294 225,88 EURO

1 250 254,03 PLN[9]

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE  + ewentualne współfinansowanie krajowe lub z innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję)

Co do zasady maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 95%, jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa, zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego wkładu własnego i zostanie określony
w umowie o dofinansowanie projektu.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (środki UE): 250 092 EURO

1 062 715,94 PLN[10]

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu)

85%
Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu: Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% finansowania unijnego
Kwota współfinansowania krajowego: 44 133,88 EURO

187 538,10 PLN[11]

Poziom finansowania krajowego: 10%
Poziom wkładu własnego:

(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

5% wartości projektu pomniejszonej o wartość środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Minimalna wartość projektu[12] 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Inne ważne informacje

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu
nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://rpo.wup-katowice.plhttp://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl –TUTAJ.

Załączniki:

Logotypu EU