Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17

Dodano: 30.10.2017
Numer naboru: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
Termin naboru: od 2017-11-30 [00:00:00] do 2018-01-25 [12:00:00]
Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski 
2017-11-30 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski 
2018-01-25 (do godziny 12:00:00) Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 
czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
(wyłącznie w sposób wskazany poniżej)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl. Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn.zm.);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541)

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta – wniosku o dofinansowanie projektu).

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

  1. opartych o samopomoc i wolontariat,
  2. środowiskowych,
  3. prozatrudnieniowych,
  4. edukacyjnych

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 12 068 072,17
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 2 798 588,23

Data określenia wartość w PLN 2017-09-28 gdzie 1 EUR = 4,3122 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektówZałącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu
Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: 77 40 478; 77 40 480
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: marta.basinska@slaskie.pl alicja.nowak@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl – TUTAJ.

 

Załączniki:

 

Logotypu EU