Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych – RIT RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

Dodano: 31.07.2015

31.08.2016 r.
Informujemy, 偶e nast膮pi艂a zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

Numer naboru: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15
Termin naboru: od 2015-09-01 00:00 do 2015-11-30 23:59
O艣 priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura spo艂eczna i zdrowotna
Dzia艂anie: 10.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych
Poddzia艂anie: 10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Bud偶et naboru [PLN] 6 807 612,50

Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢l膮skiego pe艂ni膮cy funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 og艂asza konkurs o聽dofinansowanie projekt贸w w ramach聽Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura spo艂eczna i zdrowotna,聽Poddzia艂anie 10.2.2 Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych 鈥 RIT Subregion Zachodni

obejmuj膮cy realizacj臋 nast臋puj膮cego typu projektu:

 1. Roboty budowlane (za wyj膮tkiem budowy nowych obiekt贸w) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione
 2. Roboty budowlane (za wyj膮tkiem budowy nowych obiekt贸w) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centr贸w us艂ug spo艂eczno艣ciowych

Ograniczenia i limity w realizacji projekt贸w, w tym r贸wnie偶 szczeg贸lne warunki dost臋pu dla konkursu:

 1. wydatki zwi膮zane z robotami budowlanymi, dotycz膮cymi cz臋艣ci wsp贸lnych budynku mieszkalnego mo偶liwe s膮 do realizacji pod warunkiem, 偶e powierzchnia u偶ytkowa tych lokali b臋dzie wi臋ksza ni偶 50% powierzchni u偶ytkowej danego budynku,
 2. wydatki zwi膮zane z wymian膮 i zakupem instalacji grzewczej i 藕r贸d艂a ciep艂a oraz termomodernizacja i termoizolacja budynku mo偶liwa jest do realizacji w przypadku kiedy nie wydatki te nie przekraczaj膮 30% warto艣ci ca艂kowitych koszt贸w kwalifikowalnych projektu,
 3. wydatki poniesione na prace zwi膮zane z zagospodarowaniem terenu s膮 mo偶liwe do realizacji w przypadku, gdy wydatki te nie przekraczaj膮 10% warto艣ci ca艂kowitych wydatk贸w kwalifikowalnych projektu (np. roboty budowlane dotycz膮ce chodnik贸w),
 4. wydatki poniesione na infrastruktur臋 opieki instytucjonalnej, rozumianej zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsi臋wzi臋膰 w obszarze w艂膮czenia spo艂ecznego i zwalczania ub贸stwa z wykorzystaniem 艣rodk贸w EFS i EFRR na lata 2014-2020, nie b臋d膮 mog艂y stanowi膰 przedmiotu dofinansowania.

O dofinansowanie mog膮 si臋 ubiega膰 nast臋puj膮ce聽typy podmiot贸w:

 1. Jednostki samorz膮du terytorialnego, ich zwi膮zki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w kt贸rych wi臋kszo艣膰 udzia艂贸w lub akcji posiadaj膮 jednostki samorz膮du terytorialnego lub ich zwi膮zki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty dzia艂aj膮ce na zlecenie samorz膮du terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zam贸wie艅 publicznych.
 4. Ko艣cio艂y i zwi膮zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarz膮dowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finans贸w publicznych (niewymienione wy偶ej);
 7. Sp贸艂dzielnie mieszkaniowe, wsp贸lnoty mieszkaniowe, TBS, sp贸艂dzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsi臋biorcy

Wymienione powy偶ej podmioty mog膮 realizowa膰 przedsi臋wzi臋cia w ramach projekt贸w partnerskich w rozumieniu聽art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program贸w w zakresie polityki sp贸jno艣ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014鈥2020, jak r贸wnie偶 w ramach projekt贸w hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie mo偶e przekroczy膰 alokacji przyznanej na konkurs.

Minimalny wk艂ad w艂asny: 15 % koszt贸w kwalifikowalnych. Nie zosta艂a okre艣lona minimalna i maksymalna warto艣膰 projektu.

Nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie realizacji projekt贸w b臋dzie prowadzony聽od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.11.2015 r.Wnioski z艂o偶one po up艂ywie terminu zamkni臋cia naboru b臋d膮 pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie wraz z za艂膮cznikami nale偶y wype艂ni膰聽wy艂膮cznie聽w formie elektronicznej, za pomoc膮 udost臋pnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dost臋pnego pod adresem:聽lsi.slaskie.pl

Wnioski o dofinansowanie, wype艂nione w LSI, przyjmowane b臋d膮聽wy艂膮cznie聽w formie elektronicznej za po艣rednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej,聽https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Us艂ug Administracji Publicznej,聽www.epuap.gov.pl).聽Wniosek nale偶y podpisa膰 za pomoc膮 bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Ocena wniosk贸w b臋dzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitoruj膮cy RPO WSL 2014鈥2020.

艢rodki odwo艂awcze przys艂uguj膮ce sk艂adaj膮cemu wniosek okre艣lono w regulaminie procedury odwo艂awczej dla IZ RPO WSL 鈥 Zasady wnoszenia i rozpatrywania protest贸w.

Pytania prosimy kierowa膰 na adres e-mail:聽punktinformacyjny@slaskie.pl

Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU