Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18

Dodano: 29.03.2018

 

Numer naboru: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
Termin naboru: od 2018-04-30 [07:00:00] do 2018-06-28 [12:00:00]
Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT

 

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania – 95,00 %

Budżet naboru [PLN] – 9 780 194,12

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18 w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020

 

Informacje o konkursie

Terminy

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 30.04.2018 r. (od godziny 7:00:00)
 2. Termin, do którego można składać wnioski – 28.06.2018 r. (do godziny 12:00:00)
 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2019 r. orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu.

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego

 

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 5. Organizacje pozarządowe.
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 8. Instytucje kultury.
 9. MŚP.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 12.2 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 642/249/V/2018 z 23 marca 2018 r.)

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
9 780 194,12 PLN[1]

2 347 058,82 EUR

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE] 8 750 700,00 PLN[2]

2 100 000,00 EUR

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%) nie dotyczy
Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie 1 029 494,12 PLN[3]

247 058,82 EUR

Poziom dofinansowania projektu:

– środków UE

– środków BP (jeśli dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie 5% kwoty dofinansowania (środki UE + budżet państwa)
Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie Nie dotyczy

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może ulec zwiększeniu przed rozstrzygnięciem konkursu o ile dostępne są środki w działaniu/ poddziałaniu.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308, +48 32 77 40 320,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl,
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl –TUTAJ.

Logotypu EU