Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Dodano: 02.11.2015
Numer naboru: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15
Termin naboru: od 2015-12-03 00:00 do 2016-02-01 23:59
Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 3 388 480,00

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT RPO WSL 2014-2020

Konkurs obejmujący następujące typy projektów:

  1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).

Finansowanie ogółem w konkursie wynosi 800 000,00 EURO co stanowi 3 388 480,00 PLN1

w tym:

  • Dofinansowanie EFS – 85%, tj. 680 000,00 EURO co stanowi 2 880 208,00 PLN
  • Wkład Własny beneficjenta -15% tj. 120 000,00 EURO co stanowi 508 272,00 PLN

W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości dofinansowania na procedurę odwoławczą –144 010,40 PLN.

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 03.12.2015 r.
do dnia 01.02.2016 r. 
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego  dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs
z wykorzystaniem platform elektronicznych:

a) Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl

lub

b) Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem:   www.epuap.gov.pl2

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia pt. Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych IOK www.efs.slaskie.plwww.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący we wrześniu (1€=4,2356 PLN). W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

2 IOK zaleca korzystanie z platformy SEKAP (www.sekap.pl). IOK nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania platformy ePUAP (www.epuap.gov.pl).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU