Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17

Dodano: 25.10.2017
Numer naboru: RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
Termin naboru: od 2017-11-30 [00:00:00] do 2017-12-29 [12:00:00]
Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie: 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 w ramach Osi priorytetowej XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2- Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.11.2017 r. (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski – 29.12.2017 r.(do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

z wykorzystaniem:
a. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji jakim jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niniejszy konkurs w ramach Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, obejmuje dwa typy operacji:

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  2. programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP ( uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2111/222/V/2017 z dnia 17 października 2017 r.) w zakresie przedmiotu konkursu.

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 11.4.2 stanowią:

osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS.

Finanse[1]

Finansowanie ogółem (dofinansowanie + wkład prywatny): 196 829,41 EURO

848 767,78 PLN

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 167 305 EURO

721 452,62 PLN

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE  + ewentualne współfinansowanie krajowe lub z innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję)

85%
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (środki UE): 167 305 EURO

721 452,62 PLN

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu)

85%
Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu: Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% finansowania unijnego
Poziom wkładu własnego:

(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

15%
Minimalna wartość projektu[2]: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl
  • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://rpo.wup-katowice.plhttp://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem  i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl –TUTAJ.

Załączniki:

Logotypu EU