Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

Dodano: 30.12.2015

31.08.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

30.03.2016 r.
Zaktualizowano regulamin naboru (zakres zmian – dostepny tutaj)

Numer naboru: RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16
Termin naboru: od 2016-02-01 [00:00] do 2016-04-04 [15:30]
Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 14 033 741,52

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO

obejmujący następujące typy projektów:

  1. Przebudowa[1], budowa[2], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
  3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
  4. Organizacje pozarządowe;
  5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
  6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
  7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego  (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

  1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 (w ostatni dzień naboru do godz. 15:30). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Całkowita kwota środków przeznaczona na

dofinansowanie projektów w konkursie:

14 033 741,52 PLN[3],

tj. 3 291 910,00 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona

na dofinansowanie projektów w konkursie:

14 033 741,52 PLN[4],

tj. 3 291 910,00 EUR

Kwota wspracie wkładu własnego

z budżetu państwa

Nie dotyczy

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 701 687,08 PLN

Wartość projektu: 50 000 000 EUR
Poziom dofinansowania projektu: Max 85 %
Kwota dofinansowania projektu: Nie dotyczy
Poziom wkładu własnego: Min 15%

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/15, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU