Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19

Dodano: 31.05.2019

Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie
12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie:
12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19 w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski 2019-05-31 (od godziny 07:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski 2019-07-31 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) http://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Związek Metropolitalny;
  3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
  4. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
  5. Organizacje pozarządowe;
  6. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
  7. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
  8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Przebudowa, budowa[1], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

[1] W działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 3 840 235,30
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 894 117,65
Data określenia wartość w PLN 2019-03-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2950 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 606/30/VI/2019 z dnia 27 marca  2019 roku.
Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 305/306
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl
Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020. 
Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
 

Logotypu EU