Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nadu偶ycia

POLITYKA ZWALCZANIA NADU呕Y膯 FINANSOWYCH

Nadu偶ycie finansowe聽zgodnie z art. 1 lit. a Konwencji sporz膮dzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interes贸w finansowych Wsp贸lnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe dzia艂anie lub zaniechanie naruszaj膮ce interesy finansowe Wsp贸lnot Europejskich:

a) w odniesieniu do wydatk贸w, polegaj膮ce na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepe艂nych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w, kt贸re ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie 艣rodk贸w z bud偶etu og贸lnego Wsp贸lnot Europejskich lub bud偶et贸w zarz膮dzanych przez Wsp贸lnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczeg贸lnego obowi膮zku, w tym samym celu,
 • niew艂a艣ciwym wykorzystaniu takich 艣rodk贸w do cel贸w innych ni偶 te, na kt贸re zosta艂y pierwotnie przyznane;

b) w odniesieniu do przychod贸w, jakimkolwiek umy艣lnym dzia艂aniu lub zaniechaniu dotycz膮cym:

 • wykorzystania lub przedstawienia fa艂szywych, nie艣cis艂ych lub niekompletnych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w, kt贸re ma na celu bezprawne zmniejszenie 艣rodk贸w bud偶etu og贸lnego Wsp贸lnot Europejskich lub bud偶et贸w zarz膮dzanych przez lub w imieniu Wsp贸lnot Europejskich,
 • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczeg贸lnego obowi膮zku, w tym samym celu,
 • niew艂a艣ciwego wykorzystania korzy艣ci uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu;

Nadu偶yciem jest wszelkie dzia艂anie lub zaniechanie, 艂膮cznie z podaniem b艂臋dnych informacji, kt贸re w spos贸b 艣wiadomy lub lekkomy艣lny wprowadza w b艂膮d lub usi艂uje wprowadzi膰 w b艂膮d stron臋 w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci finansowej lub innej albo unikni臋cia zobowi膮zania. Do najcz臋艣ciej identyfikowanych nadu偶y膰 finansowych nale偶膮, m.in.: korupcja, konflikt interes贸w, nadu偶ycia finansowe wyst臋puj膮ce podczas zam贸wie艅 publicznych oraz fa艂szerstwa.

IP RIT RPO WSL, w zakresie realizowanych zada艅, odpowiada za zapobieganie, wykrywanie i korygowanie wszelkich nieprawid艂owo艣ci, w szczeg贸lno艣ci nadu偶y膰 finansowych.

DOKUMENTY DOTYCZ膭CE POLITYKI NADU呕Y膯 FINANSOWYCH:

 1. Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych 艣rodk贸w zwalczania nadu偶y膰 finansowych oraz zarz膮dzania ryzykiem nadu偶y膰 finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020, przyj臋te przez IZ RPO WSL.
 2. Zasady post臋powania w przypadku wyst膮pienia podejrzenia nadu偶ycia finansowego i oszustwa w Biurze Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku, przyj臋te przez IP RIT RPO WSL.

JAK ZG艁OSI膯 NADU呕YCIE?

Je偶eli posiadaj膮 Pa艅stwo wiedz臋 o okoliczno艣ciach mog膮cych 艣wiadczy膰 o wyst膮pieniu nadu偶ycia finansowego zwi膮zanego z realizacj膮 RPO WSL, prosimy o przekazanie takiej informacji. Ka偶dy sygna艂 dotycz膮cy mo偶liwo艣ci wyst膮pienia nadu偶ycia finansowego jest szczeg贸艂owo badany, co umo偶liwia podj臋cie stosownych dzia艂a艅 zapobiegawczych lub koryguj膮cych.

Urz臋dnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich maj膮 obowi膮zek zg艂aszania mo偶liwych przypadk贸w nadu偶y膰 finansowych lub korupcji, innej nielegalnej dzia艂alno艣ci lub uchybie艅 dotycz膮cych etyki zawodowej, kt贸re mog膮 stanowi膰 powa偶ne niedope艂nienie obowi膮zk贸w urz臋dnika UE.

Wszelkie informacje nt. nadu偶y膰 finansowych mo偶na przekazywa膰 do IP RIT RPO WSL:

 • w formie pisemnej na adres Biura Zwi膮zku, lub
 • w formie mailowej na adres: biuro@subregion.pl

Informacja mo偶e zosta膰 przekazana anonimowo.

W celu u艂atwienia opisu sytuacji mo偶na uzupe艂ni膰 kr贸tk膮 notatk臋, kt贸rej wz贸r zamieszczono w聽ZA艁膭CZNIKU

Wszelkie informacje na temat nadu偶y膰 finansowych zwi膮zanych z wdra偶aniem Programu Regionalnego mo偶na przekazywa膰 r贸wnie偶 do IZ RPO WSL:

 • w formie pisemnej na adres:

Urz膮d Marsza艂kowski Woj. 艢l膮skiego, Wydzia艂 Rozwoju Regionalnego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 • w formie mailowej na adres poczty elektronicznej:

naduzycia@slaskie.pl

Jednocze艣nie mo偶na z艂o偶y膰 zawiadomienie pisemne o podejrzeniu pope艂nienia przest臋pstwa. Zawiadomienie pisemne powinno spe艂nia膰 wymogi formalne okre艣lone w art. 119 Kodeksu post臋powania karnego, tj. zawiera膰 oznaczenie :

 1. Organu do kt贸rego jest skierowane zawiadomienie.
 2. Osoby wnosz膮cej pismo: imi臋, nazwisko oraz adres.
 3. Opis sprawy, kt贸rej dotyczy zawiadomienie.
 4. Ewentualne za艂膮czniki (np. dokumenty potwierdzaj膮ce zaistnienie przest臋pstwa 鈥 faktury, umowy itp.).
 5. Dat臋 i podpis osoby sk艂adaj膮cej zawiadomienie.

Zawiadomienie mo偶e zosta膰 wys艂ane poczt膮 tradycyjn膮, poczt膮 elektroniczna, faksem lub dostarczone osobi艣cie.

KONTAKT DO OLAF?

OLAF to Europejski Urz膮d ds. zwalczania nadu偶y膰 finansowych. Jest odpowiedzialny za prowadzenie dochodzenia w sprawie nadu偶y膰 na szkod臋 bud偶etu UE, korupcji oraz powa偶nych uchybie艅 wewn膮trz instytucji europejskich i opracowuje polityk臋 zwalczania nadu偶y膰 finansowych na potrzeby Komisji Europejskie.

Do OLAF mo偶na zg艂osi膰 wszelkie przypadki podejrze艅 wyst膮pienia nadu偶y膰 finansowych, r贸wnie偶 anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF by艂y w miar臋 mo偶liwo艣ci dok艂adne i szczeg贸艂owe (o ile to mo偶liwe warto za艂膮czy膰 istotne dokumenty). Z OLAF mo偶na komunikowa膰 si臋 w j臋zyku polskim.

Jak mo偶na zg艂osi膰 nadu偶ycie do OLAF?

 1. Zg艂oszenie online –聽report fraud online
 2. Zg艂oszenie przez聽formularz kontaktowy (na stronie WWW)
 3. Zg艂oszenie na adres korespondencyjny:

European Commission,
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels, Belgium

Po szczeg贸艂owe informacje, przydatne dokumenty zapraszamy na stron臋聽rpo.slaskie.pl

Logotypu EU