Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nadużycia

POLITYKA ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Nadużycie finansowe – zgodnie z art. 1 Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich:

a) w odniesieniu do wydatków, jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:

  • wykorzystaniu lub przedstawieniu fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu;
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu;
  • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;

b) w odniesieniu do przychodów, jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:

  • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez lub w imieniu Wspólnot Europejskich;
  • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu;
  • niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

Nadużyciem jest wszelkie działanie lub zaniechanie, łącznie z podaniem błędnych informacji, które w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd stronę w celu osiągnięcia korzyści finansowej lub innej albo uniknięcia zobowiązania. Do najczęściej identyfikowanych nadużyć finansowych należą, m.in.: korupcja, konflikt interesów, nadużycia finansowe występujące podczas zamówień publicznych oraz fałszerstwa.

IP RIT RPO WSL, w zakresie realizowanych zadań, odpowiada za zapobieganie, wykrywanie i korygowanie wszelkich nieprawidłowości, w szczególności nadużyć finansowych.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE POLITYKI NADUŻYĆ FINANSOWYCH:

 1. Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przyjęte przez IZ RPO WSL.
 2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, przyjęte przez IP RIT RPO WSL.

JAK ZGŁOSIĆ NADUŻYCIE?

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego związanego z realizacją RPO WSL, prosimy o przekazanie takiej informacji. Każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia nadużycia finansowego jest szczegółowo badany, co umożliwia podjęcie stosownych działań zapobiegawczych lub korygujących.

Urzędnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich mają obowiązek zgłaszania możliwych przypadków nadużyć finansowych lub korupcji, innej nielegalnej działalności lub uchybień dotyczących etyki zawodowej, które mogą stanowić poważne niedopełnienie obowiązków urzędnika UE.

Wszelkie informacje nt. nadużyć finansowych można przekazywać do IP RIT RPO WSL:

 • w formie pisemnej na adres Biura Związku, lub
 • w formie mailowej na adres: biuro@subregion.pl

Informacja może zostać przekazana anonimowo.

W celu ułatwienia opisu sytuacji można uzupełnić krótką notatkę, której wzór zamieszczono w ZAŁĄCZNIKU

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Programu Regionalnego można przekazywać również do IZ RPO WSL:

 • w formie pisemnej na adres:

Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 • w formie mailowej na adres poczty elektronicznej:

naduzycia@slaskie.pl

Jednocześnie można złożyć zawiadomienie pisemne o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie pisemne powinno spełniać wymogi formalne określone w art. 119 Kodeksu postępowania karnego, tj. zawierać oznaczenie :

 1. Organu do którego jest skierowane zawiadomienie.
 2. Osoby wnoszącej pismo: imię, nazwisko oraz adres.
 3. Opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie.
 4. Ewentualne załączniki (np. dokumenty potwierdzające zaistnienie przestępstwa – faktury, umowy itp.).
 5. Datę i podpis osoby składającej zawiadomienie.

Zawiadomienie może zostać wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczna, faksem lub dostarczone osobiście.

KONTAKT DO OLAF?

OLAF to Europejski Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych. Jest odpowiedzialny za prowadzenie dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu UE, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskie.

Do OLAF można zgłosić wszelkie przypadki podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych, również anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty). Z OLAF można komunikować się w języku polskim.

Jak można zgłosić nadużycie do OLAF?

 1. Zgłoszenie online – report fraud online
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie WWW)
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:

European Commission,
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels, Belgium

Po szczegółowe informacje, przydatne dokumenty zapraszamy na stronę rpo.slaskie.pl

Logotypu EU