Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowe nabory już w kwietniu!

Dodano: 29.03.2019

Od 30 kwietnia 2019 r. otwieramy nowe nabory w ramach poddziałań RIT Subregionu Zachodniego:

10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT (nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 9. Instytucje kultury;
 10. Przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioskodawcy mogą otrzymać dotację na realizację następujących typów projektów:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

 

12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT (nr: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 3. Organizacje pozarządowe;
 4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Logotypu EU