Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowe nabory już w marcu

Dodano: 27.02.2020

30 marca 2020 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

31 marca 2020 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii RIT Subregionu Zachodniego (nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 • Szkoły wyższe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Logotypu EU