Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowe wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć

Dodano: 03.11.2016

Od 24 października 2016 r. obowiązują nowe „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Zmiany dotyczą m.in.:

  • rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez ośrodki pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej;
  • doprecyzowania definicji związanych z usługami świadczonymi w środowisku lokalnym;
  • zmiany demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a zdrowotnymi;
  • wprowadzenia minimalnych standardów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług społecznych;
  • doszczegółowienia zasad związanych z przyznawaniem dotacji na utworzenie miejsc pracy oraz uzupełnienia o definicję wskaźników efektywnościowych dotyczących pracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Nowa wersja Wytycznych obowiązywać będzie w odniesieniu do projektów przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów ogłoszonych po 24 października 2016 r.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU