Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

Dodano: 24.10.2018

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach – Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs o nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 w ramach Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:
1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85,00%, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 1 924 229,37 zł.

Logotypu EU