Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej!

Dodano: 28.02.2018

30 marca 2018 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego (nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18).

Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji), obejmujące:

  • utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
  • wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
  • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Logotypu EU