Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Odnawialne źródła energii – trzeci nabór w ramach RIT Subregionu Zachodniego!

Dodano: 31.07.2018

31 sierpnia 2018 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
  4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
  5. Szkoły wyższe.
  6. Organizacje pozarządowe.
  7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
  8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Logotypu EU