Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Poprawny wyboru wskaźników dla naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Dodano: 10.12.2015

Poprawny wyboru wskaźników dla naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

W ramach ww. naboru, beneficjenci chcący realizować wsparcie dla nauczycieli, są zobligowani do realizacji wskaźnika rezultatu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programuWskaźnik ten, nie jest wskaźnikiem obowiązkowym dla projektodawców, którzy nie planują obejmować wsparciem nauczycieli.

Uwaga!
Beneficjenci nie realizujący wsparcia dla nauczycieli w ramach projektu, powinni podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI wybrać ww. wskaźnik, a następnie jako wartość bazową i docelową wskazać „0”, w opisie monitorowania należy wpisać „nie dotyczy”.

W przypadku nie wybrania wskaźnika rezultatu w systemie LSI, generator odczyta to zdarzenie jako błąd, który uniemożliwi poprawne wypełnienie i zwalidowanie wniosku o dofinasowanie projektu. Wnioski o dofinansowanie, które zostaną wypełnione w ww. sposób, nie będą podlegały ocenie pod względem realizacji wskaźników rezultatu.

Dla beneficjentów, którzy w swoich projektach przewidują objęcie wsparciem nauczycieli, wskaźnik rezultatu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, jest wskaźnikiem obowiązkowym do realizacji. Projekty, które przewidują skierowanie wsparcia dla nauczycieli, a nie realizują przedmiotowego wskaźnika, będą ocenione negatywnie na etapie oceny merytorycznej, na podstawie kryterium Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu.

Logotypu EU