Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Finansowanie

Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Zachodniego realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Na realizację zadań w formule RIT Subregionu Zachodniego zarezerwowano pulę ok. 105 mln euro, co stanowi ok. 3,13% całego Regionalnego Programu.

Projekty realizujące założenia Strategii RIT zgłaszane do objęcia współfinansowaniem wybierane są w otwartym trybie konkursowym. Ocena wniosków o dofinansowanie projektów składa się z oceny formalnej i oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Oceny Projektów. Beneficjent realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Zarządem Województwa Śląskiego bądź Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Do zadań Związku RIT należy wybór projektów do dofinansowania, które są zgodne ze Strategią RIT Subregionu Zachodniego. Związek RIT nie odpowiada za nadzór nad projektami.

We wszystkich projektach wymagane jest, aby beneficjenci wnosili tzw. wkład własny do projektów. Generalnie poziom dotacji wynosi 85%. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia z budżetu państwa, co oznaczać może, że ostatecznie wysokość dofinansowania w projektach społecznych może wynieść nawet 95%.

Logotypu EU