Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 (Poddziałanie 9.2.2 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT ZACH)

Dodano: 21.11.2016

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, Subregion Zachodni. Zarząd wybrał do dofinansowania dwa projekty, których wartość dofinansowania wynosi 1 181 500,00 zł.

Przedstawiamy również skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista Członków KOP

Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego konkursu zaktualizowano pakiet aplikacyjny w następującym zakresie:

  • wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.02-IZ.01-24-062/16,
  • wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe), który stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.02-IZ.01-24-062/16,
  • Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.02-IZ.01-24-062/16.

Powyższe aktualizacje umów wynikają z ogłoszonej aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Jednocześnie zmieniony został załącznik nr 9 do umów – Szczegółowe obowiązki beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.2 w zakresie obowiązku składania przez uczestników projektu oświadczeń o niekorzystaniu z takiego samego wsparcia dotyczącego usług zdrowotnych.

Aktualizacja Regulaminu procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.02-IZ.01-24-062/16 ma także charakter dostosowawczy i wynika ze zmian wprowadzonych przez Wydział Rozwoju Regionalnego odpowiedzialnego za procedurę odwoławczą.

Zmiana Pakietu aplikacyjnego przedmiotowego konkursu została dokonana po rozstrzygnięciu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU